Pkgtools

از ArchWiki پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Tango-edit-cut.pngاین قسمت برای حذف مطرح شده است.Tango-edit-cut.png

دلیل: دلیل:حذف شده در ویکی انگلیسی و همچنین حشو (در بحث:Pkgtools# در این مورد تبادل نظر کنید.)

pkgtoolsAUR بسته‌ای حاوی یوتیلیتی‌های بسته-مرتبط بوده که از طریق AUR قابل دسترسی است (هم‌چنین می‌توانید pkgtools-gitAUR[broken link: archived in aur-mirror] را نیز نصب کنید).

gem2arch

یک PKGBUILD از Ruby gem specification (http://guides.rubygems.org/specification-reference/ را ببینید) ایجاد می‌کند.

maintpkg

اطلاعات حامی (maintainer) بسته را در یک PKGBUILD قرا می‌دهد.

newpkg

باعث ایجاد تسریع در PKGBUILDهای جدی می‌شود.

pkgconflict

بسته‌های دودوئی pkg.tar.gz. را برای یافتن ناسازگاری (conflict) با سایر بسته‌های موجود، مورد بررسی قرارر می‌دهد.

pkgfile

pkgfile را ببینید.

spec2arch

فایل‌های spec. داخل فشرده‌سازی rpm را به فایل‌های PKGBUILD تبدیل می‌کند.

whoneeds

بسته‌هائی را که به بسته مذکوری نیاز دارند نشان می‌دهد.